V šolsko skupnost OŠ Korena so vključeni predstavniki razrednih skupnosti od 5. do 9. razreda, ki se srečujejo vsaj enkrat mesečno.

Naloga šolske skupnosti je ustvariti ustvarjalno skupnost, v kateri bodo učenci znali prisluhniti drug drugemu, izrazili potrebe sovrstnikov, svoje mnenje, podali predloge, pobude in kritike ter s skupnimi močmi poskušali ustvariti šolsko okolje, v katerem bo sobivanje še lepše.

 

Predstavniki Šolske skupnosti sprejmejo letni program dela in opravljajo naslednje naloge:

 

 • Izvolijo predsednika šolske skupnosti.
 • Zbirajo mnenja in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.
 • Spremljajo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjajo ravnatelja in Svet zavoda OŠ Korena na morebitne kršitve pravic učencev.
 • Skrbijo za dosledno izvajanje pravil šolskega reda.
 • Predlagajo izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje, okrasitev itd.) in sodeluje pri uresničitvi idej.
 • Sodelujejo pri pripravi prireditev in v projektih šole.
 • Informirajo učence o svojih dejavnostih na oglasni deski in na oddelčnih razrednih urah.
 • Urejajo informacijsko tablo šolske skupnosti.
 • Razvijajo čut pripadnosti šoli.
 • Obeležijo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve in o njih obveščajo preostale učence na šoli.
 • Načrtujejo in organizirajo skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.).
 • Oblikujejo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
 • Razvijajo sodelovanje s sosednjo šolo v občini.
 • Redno obravnavajo šolsko problematiko.
 • Pripravijo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta.
 • Pripravijo, organizirajo in sodelujejo na medobčinskem šolskem otroškem parlamentu.

 

Program dela ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA šolsko leto 2022/23:

September, oktober

-uvodni sestanek Šolske skupnosti (volitve predsednika in podpredsednika),

-oblikovanje letnega delovnega načrta šolske skupnosti,

-aktivnosti ob tednu otroka,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-oblikovanje panoja,

– obeležitev svetovnega dneva hrane,

– okrasitev šole (Haloween).

November, december

-obeležitev tradicionalnega slovenskega zajtrka,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-postavitev smreke in okrasitev šole (božič in Novo leto),

-aktivnosti v »veselem decembru«,

-božičkova izmenjava daril med razredi.

Januar, februar

-analiza dela v prvem ocenjevalnem obdobju,

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-obeležitev Valentinovega,

-projekt čistimo omare (izmenjava oblačil).

Marec, april

-aktualno v oddelčnih skupnostih in na šoli,

-skrbimo za čisto okolico šole in kraja,

-obeležitev svetovnega dneva Zemlje.

Maj, junij

-aktualno na šoli in v oddelčnih skupnostih,

-skrbimo za čisto okolico,

-analiza dela,

-predlogi in pobude za naslednje šolsko leto.